- Διαφήμιση -
 1. H εταιρεία ATERONON και το thebody.gr (εφεξής από κοινού η Διοργανώτρια) διοργανώνει προωθητική ενέργεια και διαγωνισμό με τον τίτλο « ATERONON » ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω του διαδικτυακού τόπου thebody.gr για την κλήρωση των εξής δώρων: 2 προϊόντα ATERONON (εφεξής ο Διαγωνισμός).

 2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας thebody.gr. Ο/Η συμμετέχων/ουσα αφού κάνει LIKE στη σελίδα που διατηρούν οι ως άνω εταιρείες, καλείται επιπλέον να κοινοποιήσει τις σελίδες αυτές μέσω της εντολής SHARE στο FACEBOOK.

  - Διαφήμιση -
 3. Επιπλέον, ο/η συμμετέχων/ουσα θα πρέπει να στείλει mail με θέμα “ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ- ATERONON” και το ονοματεπώνυμο του/της , καθώς και το όνομά του/της στο Facebook μαζί με ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, στο [email protected].Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευτούν στο www.thebody.gr  στις 19/07/2015.

 4. Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μόνο ενήλικοι, δεκαοχτώ (18) ετών και άνω οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Natural Buys και της DOUSISCOM (thebody.gr), οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς αυτών ως δευτέρου (Β) βαθμού.

 5. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά την χρονική περίοδο από την 22/06/2015 μέχρι και την 18/07/2015 στο πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών που πραγματοποιεί η Διοργανώτρια. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

 6. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας.

 7. Σε περίπτωση που ούτε ο νικητής ούτε κανείς από τους επιλαχόντες δεν αποδεχτεί ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του σύμφωνα με τα παραπάνω, τότε η Διοργανώτρια θα εξετάσει εκ νέου τον Διαγωνισμό και θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση. Τα δώρα που θα διατεθούν από την Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ορίζονται από αυτήν και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Επίσης, τα δώρα είναι προσωπικά, αμεταβίβαστα και θα παραλαμβάνονται από τους νικητές με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

 8. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδι­κτυ­α­κού Τόπου. Η Διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλ­ληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

 9. Με την αποδοχή του δώρου από τους νικητές η Διοργανώτρια αποκτά το δικαίωμα να δημοσιεύσει τα στοιχεία τους στο διαδίκτυο και σε κάθε άλλο μέσο επικοινωνίας της επιλογής της, και ο νικητής συναινεί σε αυτήν την ενέργεια, ως απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

 10. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, να διακόψει ή να ματαιώσει μονομερώς τον Διαγωνισμό, οποιοδήποτε μέρος αυτού, να τροποποιήσει χωρίς περιορισμούς τους όρους αυτού, να μεταβάλλει τον χρόνο και τόπο διεξαγωγής του, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκεια του. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαί­ωμα ακύρωσης συμμετοχών με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που (α) τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, (β) εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος, (γ) δυσφημούν ή προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα ή (δ) μπορεί να θεωρηθούν ότι θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα ή νόμιμα συμφέροντα τρίτων. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας αποστολής των συμμετοχών στο Διαγωνισμό, μετά την τυχόν συντόμευση της προθεσμίας ή την ανάκληση του από τη Διοργανώτρια, σε περίπτωση που εξακολουθούν να λαμβά­νο­νται συμμετοχές θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες.

 11. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξου­σιο­δό­τηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω INTERNET. Έτσι η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα Διαγωνισμό εμπεριέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

 12. Η ηλεκτρονική αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού, καθώς και η έμπρακτη συμμετοχή σε αυτόν, συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συμμετεχόντων προς την Διοργανώτρια, προκειμένου να προβαίνει κατά την εύλογη αυτής κρίση και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση του ονόματός τους.  Οι συμμετέχοντες με τη συμμε­τοχή τους παρέχουν στην Διοργανώτρια τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προ­σωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστο­ποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό. Η επεξεργασία δύναται να πραγματοποιηθεί δι’ αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Σε σχέση με τέτοια αρχεία δεδομένων, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς την Διοργανώτρια όπως επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των δώρων σε αυτούς. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν στο email: [email protected]

 13. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων του παρόντος, με σκοπό κυρίως την τροποποίηση ή αλλοίωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ή την επιρροή με αυτοματοποιημένο ή αθέμιτο μέσο της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ή του καθορισμού του νικητή. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή θα χάνεται αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.

 14. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό υπό όρους ή με επιφύλαξη δεν είναι δυνατή, και ως εκ τούτου είναι άκυρη.

 15. Η Διοργανώτρια δικαιούται να παρατείνει, να αναβάλει, να ματαιώσει ή/και να επαναλάβει οποτεδήποτε τον Διαγωνισμό, καθώς επίσης και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένων των δώρων ή του τρόπου απονομής αυτών και του χρόνου λήψης τους), για οποιονδήποτε λόγο και κατά την απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας σχετικά μέσω ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο thebody.gr, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης.

 16. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε δια­φο­ρά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 17. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό, σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο σύνολό τους. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από την Διοργανώτρια είναι δυνατόν να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή, τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

- Διαφήμιση -
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ